fbpx

1. Aftalens omfang

Herværende forretningsbetingelser gælder for alle produkter som Podi.dk leverer. Efter underskrift af kontrakt samt betaling af første rate påbegyndes arbejdet på kundens hjemmeside. Herefter modtager kunden et designoplæg, der eventuelt tilrettes og godkendes af kunden. Kunden har 10 hverdage til at godkende eller komme med tilrettelser i forhold til designet. Såfremt kunden ikke melder tilbage i forhold til designoplægget inden for 10 hverdage anses designoplægget for at være godkendt af kunden. Det vil fremgå af kontrakten såfremt, at andet er aftalt. Kunden har en kopi af kontrakten.

Kunden forpligter sig til at levere relevant information til brug for oprettelse af det eller de produkter, der er indeholdt i kontrakten mellem kunden og Podi.dk inden for 10 hverdage fra underskriftsdato. Skulle kunden ikke levere den relevante information inden for 10 hverdage fra underskrift vil det kunne påvirke deadline for produktets levering.

Første rate forfalder til betaling 8 dage efter underskriftsdato. Anden rate forfalder 30 dage efter underskrift.

Hjemmesiden skal hostes via Podi.dk. Hjemmesiden henviser til det domænenavn valgt af kunden uden af Podi.dk har rådgivet kunden omkring lovligheden heraf. Såfremt at kunden ikke leverer et relevant domænenavn indenfor 10 hverdage forbeholder Podi.dk sig retten til at udarbejde en midlertidig hjemmeside. Podi.dk overholder de aftaler, der er aftalt mellem kunden og Podi.dk

2. Indgåelse og oprettelse

Når kunden har anmodet Podi.dk om oprettelse af hjemmeside, har kunden pligt til at oplyse korrekt firmanavn og CVR nr., navn på kontaktperson, adresse, faktura e-mail adresse samt telefonnummer. Disse oplysninger ligger til grund for aftaleforholdene. Såfremt der sker ændringer i oplysningerne har kunden pligt til at informere Podi.dk hurtigst muligt. Ved underskrivelse af kontrakten giver kunden Podi.dk fuldmagt til at overtage domænenavnet.

3. Tegninger og beskrivelser

Alle oplysninger om dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art kan variere.

4. Opsigelse og Hostingaftalens varighed

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til 12 måneder hos Podi.dk (Hostingperioden). Opsiges aftalen ikke mellem kunden og Podi.dk vil aftalen automatisk blive forlænget med en ny hostingsperiode på 12 måneder. Opsigelse af hostingaftalen skal ske senest 3 måneder før hostingperioden udløber. Eventuelt tabt periode vil kunden ikke blive kompenseret for. Opsigelse kan alene ske til kent@podi.dk

5. Rettigheder til produkterne

Kunden har retten til alle immaterielle rettigheder af hjemmesider i WordPress udarbejdet af Podi.dk. Kunden må ikke i strid med Ophavsretsloven eller Markedsføringsloven anvende hjemmesiden.

6. Tredjemands rettigheder

Lovligheden af det materiale, der af kunden uploades til hjemmesiden eller fremsendes til Podi.dk for upload på hjemmesiden står Podi.dk ikke til ansvar for. Kunden er selv forpligtet til at sikre sig eventuelle rettigheder for anvendelse af materiale brugt på hjemmesiden i forhold til ophavsret, designet, varemærkeret, markedsføringsretligheder eller andet beskyttet materiale. Skulle tredjemand rejse krav mod Podi.dk for uberettiget anvendelse eller anden krænkelse, er kunden forpligtiget til at holde Podi.dk skadesløs i enhver henseende og uden begrænsning.

Det er kundens ansvar at det uploadede og fremsendte materiale altid overholder Eneretslovgivningen, Markedsføringsloven og Persondataloven. Det er kundens ansvar, at det uploadet materiale alene anvendes til lovlige formål i forhold til dansk ret.

7. Fortrolighed

Alle oplysninger udleveret til kunden i forbindelse med oprettelse af hjemmeside er fortrolige og må ikke videre gives til tredjepart. Podi.dk er forpligtiget til at behandle kundens oplysninger fortroligt som databehandler. Efter aftalens ophør gælder fortroligheden stadig.

8. Afhjælpning og support

Der ydes 1 måneds support fra den dato hjemmesiden er lagt online. Herefter ydes support i henhold til gældende timetakst. Alternativ kan der tilkøbes en supportpakke til gældende dagspris. Indholdet i supportpakken tilrettes løbende i forhold til den digitale udvikling. Support ydes fra kl. 8.00-15.00 på hverdage på Tlf.: 23309942. Podi.dk kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab af data eller anden tabt tjeneste. Uden for normal tid kan Liveweb kontaktes via mail. Der kan opkræves gebyr for support, hvis fejlen ikke skyldes produktet hos Podi.dk.

9. Priser

Priserne reguleres en gang årligt også gældende for indgåede aftaler. Podi.dk har til enhver tid ret til at ændre sine priser og prislister.

10. Betaling

Betalingsbetingelser: 8 dage netto fra fakturadato, ved manglende betaling pålægges 2% i rente pr. løbende måned samt rykkergebyr i henhold til gældende lovgivning. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel. I tilfælde af manglende betaling er Podi.dk berettiget til at afbryde kundens forbindelse til ydelser og services. Afbrydes produktet pga. manglende betaling, refunderes den tabte periode ikke, og Podi.dk er berettiget til, at opkræve et gebyr for at genetablere kundens produkt. Ved ikke overholdte betalingsfrister omkring kundens abonnement aftaler, kan Podi.dk fakturere kunden for hele restbeløbet. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde noget af købesummen uanset årsag.

11. Generelt vedrørende Podi.dks infrastruktur

Sker der nedbrud på kundens hjemmeside grundet virus eller andet, kan Podi.dk ikke gøres erstatningsansvarlig. Der garanteres ikke nogen minimums oppetid på hjemmesiden. Podi.dk benytter Curranets ydelser.

12. Reklamation og mangler

Der henvises til punkt 1 i forhold til kundens godkendelsen af hjemmesiden. I en periode på 3 måneder fra hjemmesidens godkendelse er Podi.dk ansvarlig for programmerings- og opsætningsfejl. Det er op til kunden, at bevise, at programmerings- og opsætningsfejlen skyldes uagtsomhed eller forsæt hos Podi.dk, disses ansatte eller underleverandører. Alle reklamationer skal fremsendes til kent@podi.dk for at være gyldig.

Skulle Podi.dk være ansvarlig for fejl og mangler i henhold til ovenstående, er Podi.dk berettiget til, efter egen vurdering at omprogrammere eller ændre i opsætningen, hvor eventuelle mangler skulle forekomme.

Mangeludbedring må aldrig foretages af kunden, med mindre at Podi.dk skriftlig har godkendt dette og metoden herfor. Kunden opfordres til straks at gennemgå hjemmesiden for fejl og mangler efter levering. Ved eventuelle mangler skal kunden skriftlig inden 30 dage efter leveringen meddele Podi.dk. Efter udløbet af 30 dages fristen kan manglen ikke påberåbes.

Såfremt at der er usædvanlig brug eller brug i strid med god IT-skik, mangelfuld sikkerhed hos kunden eller anvendelse i strid Podi.dks instruktioner, ændringer foretaget uden Podi.dks skriftlige godkendelse dækker Podi.dks forpligtigelser ikke. Fejl og mangler, der gøres gældende senere end 3 måneder efter levering af hjemmesiden er Podi.dk ikke ansvarlig for. Såfremt at der ikke påvises fejl og mangler, vil der blive opkrævet en timepris efter gældende timetakst.

13. Erstatningsansvar

Skulle der opstå afbrydelser, nedbrud eller forstyrrelser i kundens produkter, services og ydelser, der skyldes forhold hos Podi.dk eller tredje part er Podi.dk ikke ansvarlig.  Erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

Podi.dk kan er ikke ansvarlig for, hvis aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder. Benytter kunden tekniker assistance eller anden form for support fra tredjemand er Podi.dk ikke ansvarlig.

Såfremt uvedkommende adgang til kundens data og/eller systemer medfører tab for kunden, pådrages Podi.dk ikke ansvar for tab. Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af produktet, som følge af brud på aftale indgået mellem Podi.dk og kunden, kan kunden ikke krav mod Podi.dk

14. Force majeure

Skulle der i aftaleforholdet opstå forhold, der skyldes omstændigheder, der udsætter opfyldelsen af aftalen eller hindrer dette, er Podi.dk ikke ansvarlig overfor kunden. Eksempelvis dødsfald, fratrædelse af nøglemedarbejdere, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout, strømafbrydelser, hackerangreb med mere.

15. Lovvalg og værneting

Dansk ret benyttes til tvister og Retten i Aalborg som rette værneting. Podi.dk er berettiget til at kræve tvisten afgjort ved voldgift i Aalborg.

16. Ret til overdragelse af aftale samt skriftlighedskrav

Podi.dk er til enhver tid berettiget til at overdrage nærværende aftale uden samtykke fra kunden. Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan kun ændres og aftales skriftligt for at være gyldige mellem kunden og Podi.dk

17. Ændret lovgivning mv.

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale erklæres for ugyldige eller i øvrigt ikke kan opretholdes som følge af ændringer i lovgivningen eller meddelte myndighedskrav, er parterne enige om, at aftalen ikke i sin helhed skal anses for ugyldig, ophævet eller opsagt.